Diakonia Komunikownia Społecznego

Misją Diakonii Komunikowania Społecznego jest służba kulturze spotkania oraz przekładanie wiary na fakty kulturowe i społeczne przy wykorzystaniu współczesnych środków społecznego przekazu.

Odpowiedzialna: aw.lewkowicz@wp.pl

Diakonia Komunikowania Społecznego jest wspólnotą osób, które w wyniku przeżytej wcześniej formacji odkryły swoje powołanie do służby w Kościele i Ruchu Światło-Życie poprzez animowanie różnorodnych działań medialnych. Stąd też najważniejszym zadaniem jest budowanie tej wspólnoty poprzez troskę o formację permanentną własną i innych członków diakonii oraz zapraszanie do wspólnoty nowych osób. Diakonia przede wszystkim animuje działania medialne w diecezji czy kraju. Jej zadaniem nie jest wykonywanie ani branie odpowiedzialności za całą działalność medialną Ruchu Światło-Życie.

Jak działamy?

Diakonia Komunikowania Społecznego jest jedną z diakonii specjalistycznych działających w ramach Ruchu Światło-Życie.

Odpowiedzialni za diakonię na szczeblu centralnym uczestniczą w pracach Centralnej Diakonii Jedności, a odpowiedzialni diecezjalni w pracach Diecezjalnej Diakonii Jedności i w Dniach Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w filiach.

Wszystkich członków diakonii zapraszamy do uczestnictwa w oazach jedności oraz do współpracy przy realizacji podejmowanych przez nas projektów. Czekamy również na Wasze inicjatywy, które chcielibyście realizować w ramach naszej diakonii.

Zadania Centralnej Diakonii Komunikowania Społecznego

 • budowanie wspólnoty osób podejmujących odpowiedzialność za centralne dzieła komunikowania społecznego;
 • tworzenie płaszczyzn wymiany doświadczeń (dzielenie się własną wiedzą, pomaganie innym i czerpanie inspiracji z działań innych jest istotnym elementem rozwoju osobistego i diakonijnego);
 • koordynowanie prac diakonii diecezjalnych;
 • przygotowanie liderów, którzy mogliby koordynować duże projekty medialne międzydiecezjalne, międzydiakonijne;
 • przygotowywanie pomocy formacyjnych.

Zadania Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego

 • budowanie wspólnoty osób podejmujących odpowiedzialność za diecezjalne dzieła komunikowania społecznego;
 • koordynowanie prac diakonii rejonowych i parafialnych związanych z realizacją misji DKS;
 • współpraca z diakonią centralną;
 • wspomaganie tych środowisk i diakonii, które medialne radzą sobie słabiej;

Na co warto zwrócić uwagę?

 • Cenne jest tworzenie wspólnej strony diecezjalnej, na której w jednym miejscu można znaleźć informacje o życiu wszystkich środowisk w danej diecezji. Nie warto tworzyć wielu małych, zamkniętych obiegów informacji.
 • Należy dbać o multiplikację wiadomości i wymianę informacji między różnymi kanałami informacyjnymi.
 • Diakonia DKS na poziomie parafii powinna się włączyć w prowadzenie strony parafialnej, gazetki, gablot. Jej członkowie powinni uczestniczyć w pracach diecezjalnej DKS.
 • Ważne jest planowanie treści, zwłaszcza relacji ze wszystkich ważniejszych spotkań w diecezji czy ogólnokrajowych, które na stronach po prostu powinny się znaleźć.
 • Trzeba budować w sobie i innych przekonanie o konieczności wymiany doświadczeń czy dzielenia się informacjami.

Animator DK

Kim jest?

 • członkiem Ruchu Światło-Życie po formacji podstawowej,
 • wolontariuszem (pracuje nieodpłatnie, służy),
 • człowiekiem idei i jednocześnie człowiekiem czynu.

Co potrafi?

 • rzetelnie zdobywać informacje i dokonywać refleksyjnej ich oceny,
 • wyrazić siebie i swoje otoczenie w sposób zrównoważony i poprawny,
 • zdobywać specjalistyczne umiejętności i wiedzę (np. uczy się robić zdjęcia, pisać teksty, administrować stronami lub profilami, programować, zarządzać, organizować itp.),
 • rozwijać kompetencje informatyczne, informacyjne, komunikacyjne, prawno-ekonomiczne i etyczne.

Co go motywuje?

 • żywa, osobowa relacja z Jezusem Chrystusem, który jest jego Panem i Zbawicielem,
 • potrzeba działania dla dobra drugiego człowieka i wspólnoty,
 • chęć głoszenia Dobrej Nowiny w miejscach, gdzie przebywają potencjalni odbiorcy (np. w świecie wirtualnym),
 • świadomość służby wielkiej i ważnej sprawie: Bogu, ewangelizacji Kościołowi, zbawieniu,
 • poczucie obowiązku i współzależności.

Jak działa?

 • profesjonalnie: pozyskuje współpracowników, komunikuje się, koordynuje działania, zarządza projektem, dba o atmosferę posługi i pracy,
 • dzieli się wiedzą i umiejętnościami,
 • rozumie cel i przyczyny stosowanych ograniczeń (np. w zakresie przekazywania niektórych informacji, ochrony wizerunku itp.), poddając się obowiązującym zasadom,
 • zależy mu na weryfikacji i kontroli jakości jego pracy,
 • jest otwarty na konstruktywną krytykę.

Komu i czemu służy?

 • Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele,
 • Ewangelii,
 • bliźniemu,
 • wspólnocie,
 • kulturze spotkania,
 • własnemu wzrostowi duchowemu.

Jaki jest cel jego pracy?

 • ewangelizacja i preewangelizacja, szerzenie orędzia chrześcijańskiego i Magisterium Kościoła,
 • przekładanie wiary na fakty kulturowe i społeczne,
 • budowanie i umacnianie chrześcijańskiej tożsamości,
 • integracja środowiska(Kościoła, Ruchu, parafii),
 • aktywne uczestnictwo w życiu świata,
 • kształtowanie świadomego oraz krytycznego sposobu odbierania i korzystania ze środków społecznego przekazu,
 • przekazywanie z miłością rzetelnych informacji.